Zarząd i statut Fundacji Victor

Zarząd Fundacji Victor
Leszek Tadeusz Chomicz

Prezes Fundacji

Anna Grażyna Harbarczuk

Wiceprezes Fundacji

Renata Gubańska

Sekretarz Fundacji

Rada Nadzorcza Fundacji Victor

Statut fundacji

Spis treści

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 fundatora z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego fundacji „Victor” z siedzibą w Babiance

Tekst jednolity na dzień 21 października 2020 r.

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ FUNDACJA „Victor”

Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 1
1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA „Victor” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z 2020 r. poz. 695) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundatorem Fundacji jest Edyta Burs, która ustanowiła niniejszą Fundację aktem notarialnym z dnia 02.06.2020 r. Repertorium A Nr 3689/2020 sporządzonym przed Notariuszem Anną Błażewicz -notariuszem z Kancelarii Notarialnej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 17 zwana w dalszej treści Statutu „Fundatorem”.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Babianka.
§ 3
Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
1.Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
2.Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z 2020 r. poz. 284)
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4.Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
5.Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
6.Fundacjanie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
7.Fundacja może, w ramach prowadzonej działalności statutowej, udzielać pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, ze zm.)
§ 6
1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2.Nazwa Fundacji brzmi FUNDACJA „Victor”. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
§ 7
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 8
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:
1 Niesienie pomocy rehabilitacyjnej, lekarskiej, pielęgniarskiej osobom potrzebującym.
2 Promowanie i prowadzenie działalności na rzecz poprawy i ochrony zdrowia obywateli.
3.Tworzenie warunków do rehabilitacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych niepełnosprawnością.
4. Wzmacnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
5. Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
6. Upowszechnianie i wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej.
7. Prowadzenie akcji szkoleniowych i konferencji.
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.
11. Ochrona środowiska naturalnego oraz edukacja społeczeństwa w tym zakresie.
12. Ochrona dziedzictwa kulturowego.
13.Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działalność wspomagająca rozwój demokracji.
14..Niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi, trudno uleczalnymi schorzeniami,
15.Niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
16.Budowę, organizację oraz prowadzenie ośrodków wsparcia i miejsc rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a także zagrożonych niepełnosprawnością.
§ 10
Zmiana celów działania Fundacji może nastąpić poprzez zmianę statutu Fundacji uchwaloną zgodnie z wymogami zawartymi w § 28 Statutu
§ 11
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu:
1.organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego,
2.wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny,
3.organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych,
4.zakup leków i środków medycznych,
5.zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego,
6.pomoc finansową i rzeczową,
7.organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
8.organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
9.prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych,
10.fundowanie stypendiów,
11.organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży,
12. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub placówek pomocy społecznej.
13. budowę, organizację oraz prowadzenie ośrodków wsparcia i miejsc rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a także zagrożonych niepełnosprawnością.
14. organizację konferencji, zjazdów, spotkań mających na celu integrację osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi a także szerzenie wiedzy na tematy : rehabilitacji oraz pomocy medycznej bądź przed medycznej.
§ 11a
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 12
1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 5000 złotych (pięć tysięcy złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji, datków i subwencji,
3) dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub innych osób,
4) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
5) operacji finansowych,
6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
7) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
8) aukcji,
9) dochodów z oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach fundacji;
10) dochodów z udziałów (akcji) w spółkach handlowych, których Fundacja jest udziałowcem (akcjonariuszem);
11) środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych programów pomocowych;
12) środki uzyskane z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
13) inne wpływy i dochody
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 9.
§ 13
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 15
1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział III a Działalność gospodarcza Fundacji.
§ 15a
Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1000,- zł pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

§ 15b
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
§ 15c
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
§ 15d
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
1) produkcja gier i zabawek (32.4.Z), maskotek z logo Fundacji,
2) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z) maskotek z logo Fundacji,
3) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
4) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z.),
5) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
6) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
7) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z),
8) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
9) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),
10) produkcja odzieży z wyłączeniem wyrobów futrzarskich (14.1),
11) produkcja wyrobów z papieru i tektury (17.2),
12) wydawanie gazet (58.13.Z),
13) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
14) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
15) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1).
3.Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji

Rozdział IV. Organy Fundacji

1.Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji.
2.Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

Rozdział IV a. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się od 2 (dwóch) do 6 (sześciu) osób.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu Fundator oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.
3. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
6. Członkowie Rady Fundacji:
1) Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
2) (uchylony)
7. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 6 pkt. 1 po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
§ 18
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 19
1. Kadencja Rady Fundacji wynosi 5 (pięć) lat. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
2.Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
3. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 20
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
2)(uchylony)
3)wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
4)zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
5)uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
6)ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
7)ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
8)ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
9)uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
10)podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
11)ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
12)wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.
13. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział IV b. Zarząd Fundacji

§ 21
1. Zarząd Fundacji składa się z 3(trzech) do 6 (sześciu) członków, w tym Prezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2.Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo w skutek odwołania.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
1)wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
2)choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
3)niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,
4)nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
5)istotnego naruszenia postanowień Statutu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe.
1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
3) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22
1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa “Regulamin Zarządu Fundacji”.
§ 22a
Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę. Wszelkie umowy z członkami Zarządu zawiera Prezes Fundacji. Natomiast umowę o pracę oraz wszelkie inne umowy zawarte z Prezesem Zarządu podpisuje Wiceprezes wraz z Członkiem Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
3) ustalanie wielkości zatrudnienia,
4) w ramach wytycznych Rady Fundacji ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji w oparciu o założenia uchwalone przez Radę Fundacji,
6) realizacja programów działania Fundacji,
7) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego, a następnie przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji oraz podawanie sprawozdania do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Fundacji,
8) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
9) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
10) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
§ 24
Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów, połączenie Fundacji

§ 25
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
§ 26
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.

 

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że co innego wynika z uchwały, o której mowa w pkt.2.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 pkt 15 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

§ 28
1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatora.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 29
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Babianka, 21 października 2020 r.